Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji
Wniosek o wydanie karty parkingowej
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA
Upoważnienie do odbioru dokumentu
Wniosek o wydanie kopii orzeczenia
Wniosek o wydanie kopii orzeczenia dziecka

Świadczenia wspierające

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Dofinansowania PFRON

Wniosek – Likwidacja barier architektonicznych
Wniosek – Likwidacja barier w komunikowaniu
Wniosek – Likwidacja barier technicznych
Wniosek – Usługa tłumacza języka migowego/tłumacza przewodnika
Zasady dofinansowywania do Likwidacji Barier ze środków PFRON na rok 2024
Wniosek – o dofinansowanie do Sportu, kultury, turystyki i rekreacji
Informacja o dofinansowaniu do Sportu, Kultury, Turystyki I Rekreacji Osób Niepełnosprawnych

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w pokoju Nr 2
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Cienki
Tel. 89 743-33-64

Sprawy dofinansowań ze środków PFRON do turnusów rehabilityacyjnych, do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do sprzętów rehabilitacyjnych:

Wniosek – Przedmioty ortopedyczne
Wniosek – Sprzęt Rehabilitacyjny
Wniosek – Turnus rehabilitacyjny
Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na rok 2024

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w pokoju Nr 2
Osoba do kontaktu: Iwona Michalczyk, Magdalena Dymerska
Tel. 89-743-33-62

Piecza Zastępcza

1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
2. Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej
3. Dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
4. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
5. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
6. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza
7. Klauzula informacyjna

Usamodzielniani wychowankowie

1. Druk programu usamodzielnienia
2. Wniosek o wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia
3. Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki
4. Wniosek o pomoc na usamodzielnienie
5. Wniosek o pomoc na zagospodarowanie