Powiat Mrągowski w dniu 15 sierpnia 2022r. zawarł z Powiatem Kętrzyńskim Porozumienie, w sprawie udzielania schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom pochodzącym z terenu Powiatu Mrągowskiego, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w prowadzonym przez Powiat Kętrzyński Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek udziela doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom będącym w nagłych trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, problemami psychospołecznymi takimi jak: katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc domowa, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp., które nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki i pielęgnacji.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać:
  • osoby skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub przez inne instytucje,

  • osoby zgłaszające się bez skierowania

Skierowania do Ośrodka udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na wniosek osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji.

Przyjęcie do Ośrodka:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie: ul.  Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn.

Regulamin Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kętrzynie:

Osoba do kontaktu w PCPR w Mrągowie:
Bożena Kulikowska
Telefon: 89 743 33 63.