Siedziba:

ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

Pokój: 7

Tel. 89 743 33 67

Podstawa prawna działania Zespołu:
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Świadczenia wspierające

Wypełniony wniosek wraz z kwestionariuszem i wymaganymi załącznikami należy wysłać listem poleconym na adres:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko- Mazurskim
ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Wszelkich informacji udziela:

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Warmińsko–Mazurskim w Ełku
pod nr tel.: 87 621 36 77.

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie, wówczas wniosek zostanie przekazany do Wojewódzkiego Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie informuje:

że z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Stosownie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.) które:

  1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo
    którego termin ważności upłynął po 5 dniu sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku,
  2. zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).

Interesanci przyjmowani są w:
UWAGA!!!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu mrągowskiego.

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie pełni – Pani Danuta Szczygłowska

Funkcję Sekretarza pełni – Pani Kaja Bladosz

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta.