Przemoc domowa:
definicje i rodzaje

Jednoznaczne zdefiniowanie i określenie przemocy domowej nie jest łatwe. Termin „przemoc domowa” jest wykorzystywany dla określenia działań i zaniechań występujących w rożnych związkach międzyludzkich. Zagadnieniami przemocy domowej zajmuje się wiele dyscyplin naukowych: polityka społeczna, pedagogika, socjologia, psychologia, prawo i inne.

Przemoc domowa jest obecna we wszystkich społeczeństwach, bez względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturalnego. Jest to problem powszechny, który dotyczy ludzi bez względu na wiek, status społeczny i materialny, poziom wykształcenia, wykonywany zawód .

Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej: przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia Instytut Psychologii Zdrowia przyjęło, że definicja prawna przemocy to:

 • jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
  1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
  2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
  3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
  4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
  5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

psychologiczna to:

 • celowe i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw innej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody

inne definicje:

 • „Przemoc jest intencjonalnym i zamierzonym działaniem człowieka, ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary” (art. M. Łuba, Przemoc – definicja, rodzaje, gdzie szukać pomocy).
 • „Przemoc są to wszelkie i nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji” (I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, WSiP, Warszawa 1994, s.14.)
Niebieska Linia

Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie mogą uzyskać pomoc dzwoniąc pod całodobowy numer:

Opłaty za połączenie:
– z telefonu stacjonarnego równowartość jednego impulsu (cała rozmowa)
– z telefonu komórkowego – opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą

Inne informacje dotyczące przeciwdziałania przemocy:
www.mpips.gov.pl
www.ms.gov.pl
www.niebieskalinia.pl
Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

Z powyższych definicji przemocy domowej można wyróżnić
jej następujące rodzaje i formy:

Konsekwencje doświadczania przemocy

Przemoc domowa wpływa niekorzystnie na psychospołeczne funkcjonowanie jednostki i może zaburzać wszystkie dziedziny życia: somatyczne, poznawcze, emocjonalne, behawioralne, seksualne. Następstwa długotrwałego odczuwania przemocy mają charakter bezpośredni, ale mogą okazać się długotrwałe i część z nich może ujawnić się dopiero po pewnym czasie.

Następstwa przemocy u dzieci:

 • fizyczne: urazy wewnętrzne, kalectwo, uszkodzenie wzroku, urazy mózgu,
 • zdrowotne: związane z życiem seksualnym i układem rozrodczym: bezpłodność, zaburzenia ginekologiczne, dysfunkcje seksualne, choroby przenoszone drogą płciową,
 • dla zdrowia psychicznego: depresja tendencje samobójcze, samookaleczenia, zaburzenia lękowe, opóźnienia w rozwoju, niska samoocena,
 • długoterminowe: zespół jelita wrażliwego, choroba niedokrwienna serca i inne choroby
 • inne: wagarowanie, trudności w nauce, trudności w koncentracji uwagi, ucieczki  z domu, prostytucja, nadużywanie alkoholu, papierosów, narkotyków,

Chłopiec uczy się agresji w stosunku do kobiet, dziewczynka uczy się, że być kobietą znaczy być bitą i poniżaną, uczą się, że przemoc jest jedynym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów.

Następstwa przemocy u dorosłych osób doznających przemocy:

 • obrażenia ciała, choroby somatyczne związane ze stresem (bóle głowy, żołądka, bóle w krzyżu, w stawach oraz inne dolegliwości),
 • przygnębienie smutek, obojętność, depresja, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu, czy agresji,
 • zmienność nastrojów, decyzji, niepewność,
 • stany lękowe, w tym lęk przed bliskością,
 • nieufność, poczucie zagrożenia, niska samoocena,
 • kłopoty z zasypianiem, koszmary nocne, kłopoty z koncentracją,
 • zaprzeczanie, obwinianie się, bezradność, adaptacja do przemocy,
 • zwiększone spożycie środków psychoaktywnych,
 • zwiększenie spożycia alkoholu, choroba alkoholowa,
 • bezradność wychowawcza.

Społeczne następstwa doświadczania przemocy:

 • destrukcja całego systemu rodzinnego,
 • ryzyko dziedziczenia wzorów zachowań przemocowych przez dzieci i powielania ich w dorosłym życiu.
Zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie