Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
Joanna Jankowska

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
Anna Parfinowicz, wz. Angelika Rębiszewska

Pracownik socjalny:
Małgorzata Szymańska

Pracownik ds. świadczeń dla rodzin zastępczych:
Żaneta Małagowska

Poradnictwo dla rodzin zastępczych organizowane przez PCPR w Mrągowie
Zadzwoń i uzgodnij termin wizyty – tel. 89 743 33 66
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
 1. Rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.
 2. Rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo
Tel. 89 743 33 66, E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
 1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. Przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Obecnie w powiecie mrągowskim funkcjonuje 45 rodzin zastępczych
(80 dzieci umieszczonych) w tym:

34 rodziny zastępcze spokrewnione
(46 dzieci umieszczonych)

3 rodzin zastępczych niezawodowych
(4 dzieci umieszczonych)

8 rodzin zastępczych zawodowych
(30 dzieci umieszczonych), w tym 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego.

(stan na dzień 17.04.2024r.).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620),rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609),

Kontakt telefoniczny: (089) 743 33 66.

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki tj.:

Świadczenia obligatoryjne:

 1. 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej,
 2. 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. Każda rodzina opiekująca się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymuje dodatkowo dodatek nie niższy niż 274 zł miesięcznie.
 4. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Ponadto rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

Świadczenia fakultatywne:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej dziecka.
 3. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów rodzinom zastępczymi osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 4. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
 5. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku dla rodzin zastępczych zawodowych.

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.