Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu Mrągowskiego
Na lata 2022 – 2030

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest wyrazem zintegrowanego planowania w jednostce samorządu terytorialnego i uwzględnia szeroką perspektywę rozwoju społecznoekonomicznego w wymiarze wewnętrznym (powiatowym), jak i wymiarze zewnętrznym. Cele integracji społecznej przedstawione w niniejszym dokumencie powinny być wyrazem dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, w tym przedstawicieli różnych grup społecznych i środowisk, zmierzających do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów, likwidacji barier i zagrożeń, oraz do wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi oraz szans tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym dla obecnej, oraz przyszłej integracji mieszkańców. Strategia jest również dokumentem niezbędnym, aby ubiegać się o możliwe do pozyskania środki w ramach różnorakich źródeł zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza to opis istniejącej sytuacji społecznej i zawodowej mieszkańców (diagnoza stanu powiatu). Przedziały czasu poddawane analizie w części diagnostycznej w niektórych jej częściach są rozbieżne wynika to z możliwości pozyskania danych, które były dostępne w różnych źródłach, z których czerpał Wykonawca. Część druga natomiast zawiera prognozę zmian w zakresie objętym strategią, plan strategiczny powiatu mrągowskiego, cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań, które posłużą do realizacji założeń Strategii, a także sposób realizacji strategii oraz wskaźników realizacji działań. Ich wybór został poprzedzony oceną stanu faktycznego i wywiadami przeprowadzonymi wśród mieszkańców powiatu. Nie bez znaczenia były również dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza będące udziałem pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie oraz innych jednostek odpowiedzialnych za kształtowanie i bieżącą koordynację polityki społecznej. W ramach Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę skuteczności realizacji wskazanych obszarów strategicznych i celów szczegółowych.

Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej oraz powiatu i jej władzami, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali powiatu. W przypadku zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych, Strategia poddana zostanie niezbędnym korektom i uzupełnieniom.