Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
 1.  Osoby, która nie ukończyła 18 r.ż., za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
 3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,
Do wniosku osoby niepełnosprawnej załącza się:
 • prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
 • opiekunowie prawni składają także oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
 1. Karta parkingowa jest wydawana placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 2. Do wniosku placówki załącza się:
  1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
  2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 04.01.2016r.)
  3. dowód rejestracyjny – DO WGLĄDU
 3. Opłatę za kartę parkingową należy wpłacić na rachunek:
  Starostwo Powiatowe w Mrągowie
  15 1240 6292 1111 0011 3301 6977
  z dopiskiem: „Opłata za kartę parkingową”
Karta parkingowa zostaje wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej stosowane orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.
Wzór karty parkingowej
Wzór karty określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych:
 • wymiary karty: 148 mm x 106 mm
 • kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym
 • emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego 
 • barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm
                                               
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony – z symbolem wózka inwalidzkiego).
W/w karta obowiązuje na terenie naszego kraju oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dowolnie przyjęły.
Awers

Karta parkingowa

Awers

Karta parkingowa

Rewers

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

KARTA PARKINGOWA uprawniająca do niestosowania się do niektórych znaków drogowych

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca a także osoba przewożąca osobę niepełnosprawną, pojazdem samochodowym zaopatrzonym w kartę parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:

Znak B-1 – zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak B-3 – zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak B-4 – zakaz wjazdu motocykli
Znak B-10 – zakaz wjazdu motorowerów
Znak B-35 – zakaz postoju
Znak B-37 – zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38 – zakaz postoju w dni parzyste
Znak B-39 – strefa ograniczonego postoju
Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych
W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej znaku specjalnego lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest zobowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.
 • Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjatkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
 • Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
 • Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.
 • Kierujący pojazdem, omijając pojazd oznakowany symbolem wózka, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
 • Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może byc kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
 • Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.