Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową
Na lata 2024 – 2026
Wprowadzenie

Przemoc domowa jest istotnym problemem społecznym, który może występować we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy też sytuacji materialnej. Przemoc jest następstwem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i bez wątpienia kwalifikuje się do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

W celu utrwalenia pozytywnej zmiany u osób stosujących przemoc domową osiągniętej w wyniku oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz innych programów terapeutycznych  wskazana jest dalsza praca z tymi osobami, poprzez realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego, który jest jednym z elementów systemu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy domowej i zmniejszenie jej negatywnych następstw w życiu rodzinnym oraz społecznym na terenie powiatu mrągowskiego.

Uczestnicy Programu podczas spotkań mają możliwość rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość, poznać nowe formy zachowań prospołecznych.

 Niniejszy Program został opracowany w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. (Dz. U. z 2021 r poz. 1249 oraz  z  2023 r.  289 i 535),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób prowadzących te programy               (Dz. U. 2023 poz. 1166),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach  psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku                   z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz. U. 2023 poz. 1164),
 • Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. 2023 poz.1232).
Cele Programu:

1. Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji osób stosujących przemoc domową w zakresie komunikacji z najbliższymi  bez stosowania przemocy.

2. Cele szczegółowe:

 • wzbudzanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowania przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań,
 • nabycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności  powstrzymywania się od zachowań przemocowych,
 • nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym asertywności, empatii, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością,
 • poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych,
 • nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy,
 • rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich,
 • pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania,
 • diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowej strategii w ich zaspokajaniu,
 • wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.

3. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne:

 Zajęcia w Programie mogą prowadzić osoby:

 • posiadające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub resocjalizacja, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, lub
 • posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia lub pedagogika lub  uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, kierunku resocjalizacja, lub
 • będące terapeutami lub psychoterapeutami.

4. Założenia organizacyjne:

 1. Działania informacyjne obejmują rozpowszechnianie informacji o Programie poprzez: ulotki, broszury, informacje na stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego w Mrągowie i ośrodkach pomocy społecznej.
 2. Do Programu prowadzona jest rekrutacja w oparciu o wydane przez Zespół Interdyscyplinarny skierowania do uczestnictwa w programie psychologiczno-terapeutycznym na wniosek członków grupy diagnostyczno-pomocowej oraz w wyniku zgłoszenia się uczestnika z własnej woli.
 3. Udział w Programie jest poprzedzony rozmową kwalifikacyjną. Zakwalifikowanie do Programu kończy się podpisaniem kontraktu, w którym uczestnik zaakceptuje (podpisze) zasady udziału. Kontrakt winien określać:
  – reguły uczestnictwa w programie, w tym warunki jakie należy spełnić aby program ukończyć oraz okoliczności wykluczenia z programu,
  – zobowiązanie uczestnika do poszanowania zasad współżycia społecznego.
 4. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne w ramach Programu prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe odbywać się będą w składzie od 5 do maksymalnie 10 osób. Łączny czas trwania programu dla jednego uczestnika to 30 godzin zegarowych, na które składają się spotkania indywidualne kwalifikacyjne po 3 godziny dla każdego uczestnika  oraz  sesje indywidualne i grupowe w łącznej ilości 27 godzin zegarowych.

5. Dokumentacja Programu:

Działania podejmowane w ramach Programu  winny być dokumentowane. Dokumentację tę stanowi:

 1. dokumentacja przebiegu realizacji Programu (korespondencja z urzędami i uczestnikami, harmonogram realizacji programu. sprawozdanie, listy obecności, materiały z zajęć, umowy, itp.),
 2. dokumentacja uczestnika Programu, w tym:
  – skierowanie do uczestnictwa w Programie psychologiczno-terapeutycznym  na wniosek członków grupy diagnostyczno-pomocowej oraz w wyniku zgłoszenia się uczestnika z własnej woli,
  – rozpoznanie diagnostyczne sporządzone na wstępie Programu – okoliczności skierowania do programu, określenie wobec kogo uczestnik programu stosował przemoc, czy nadal i wobec kogo stosuje przemoc, okoliczności i formy stosowanej przez uczestnika przemocy, aktualna sytuacja zawodowa i rodzinna,
  –  kontrakt, w którym uczestnik akceptuje (podpisuje) zasady uczestnictwa w Programie oraz warunki jego ukończenia,
   – zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 3. ankieta ewaluacyjna uczestników Programu,
 4. dokumentacja z monitoringu prowadzonego w ciągu do 2 lat po zakończeniu realizacji Programu.

6. Uczestnicy Programu:

W programie mogą uczestniczyć osoby dorosłe (kobiety i mężczyźni), które:

 • ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową, wymagające dalszej pomocy lub dalszego korzystania z pracy nad zaprzestaniem stosowania przemocy domowej,
 • nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową ale prezentują dużą świadomość i motywację nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania w relacjach rodzinnych (np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami – terapeutami, psychoterapeutami, itp.).
 • uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych po zakończeniu programu psychoterapii uzależnień.

7. Metody i formy realizacji Programu:

 1. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne powinny być realizowane w szczególności poprzez:
  • trening umiejętności społecznych,
  • trening asertywności,
  • trening zastępowania agresji,
  • elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 2. Formy realizacji Programu:
  • rozmowa terapeutyczna,
  • mini wykład,
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
  • zadania domowe (analiza zagadnień realizowanych na zajęciach).

8. Harmonogram realizacji Programu:

 1. Spotkanie indywidualne diagnostyczne z uczestnikiem – 3 godz.
 2. Zajęcia indywidualne – 6 godz.
 3. Zajęcia grupowe – 21 godz.

9. Bloki tematyczne Programu z zakresem godzinowym:

 1. Zajęcia indywidualne: ukierunkowane na osobiste problemy uczestnika ze szczególnym naciskiem na najbardziej zaburzone obszary jego funkcjonowania (ocena stopnia zagrożenia rodziny, historia życia a przemoc, wgląd w przyczyny własnych problemów związanych z przemocą, motywacja do zmian, autodiagnoza własnych problemów związanych ze stosowaniem przemocy, oczekiwania wobec terapii i zmian w życiu) – 6 godzin
 2. Zajęcia grupowe:
 3. Oblicza przemocy – rozumienie form przemocy i skutków jej stosowania – 3 godz.
 4. Rozwiązywanie problemów, konfliktów z zachowaniem szacunku dla członków rodziny (w tym dzieci), kultura  sporu  – 3 godz.
 5. Nabywanie i utrwalanie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy – 3 godz.
 6. Wzmacnianie postawy odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania wobec siebie i innych – 3 godz.
 7. Sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami (gniew, złość) – 3 godz.
 8. Przełamywanie stereotypów, postaw, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych – 3 godz.
 9. Nawroty – budowanie swojego systemu wsparcia w sytuacjach trudnych oraz poczucia wpływu na siebie – 3 godz.

W trakcie programu psychologiczno-terapeutycznego poszczególne formy spotkań mogą być stosowane naprzemiennie, tak aby w jak największym stopniu zindywidualizować i dostosować oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne do potrzeb osób stosujących przemoc domową.

10. Zakładane rezultaty:

Zakłada się, że realizowany Program psychologiczno-terapeutyczny doprowadzi do zmian postaw i zachowań uczestników, a w konsekwencji przyczyni się do zatrzymania przemocy domowej.

Przewidywane efekty:

 • zatrzymanie przekazywania przemocowych wzorców rozwiązywania problemów w rodzinie,
 • uświadomienie uczestnikom odpowiedzialności za zachowanie wobec rodziny,
 • wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w związku i w rodzinie,
 • wzrost kompetencji uczestników w zakresie podejmowania działań zaradczych i interwencyjnych.

11.  Monitoring i ewaluacja Programu:

 1. Ewaluacja programu zostanie poprzedzona ankietą dotyczącą posiadanej wiedzy i umiejętności uczestników Programu a zakończy się ankietą dotyczącą zdobytej wiedzy, osiągnięcia założonych celów, oczekiwań uczestników i efektywności programu.
 2. Prowadzący sporządza raport ewaluacyjny zawierający:
  – opis działań;
  – informacje o liczbie uczestników programu, którzy rozpoczęli i ukończyli uczestnictwo w programie;
  – wnioski.
 3. Monitoring prowadzi podmiot realizujący program w okresie do 2 lat po zakończeniu programu w szczególności poprzez:
  – bezpośredni kontakt z uczestnikiem programu,
  – kontakt z członkami zespołu interdyscyplinarnego, pracownikami socjalnymi, Policją, kuratorami rodzinnymi.

12. Źródła finansowania:

Środki przeznaczone na realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego zapewnia budżet Państwa, który decyduje o wysokości przyznanych środków finansowych na ten cel.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazuje jednostce samorządu terytorialnego realizującej Program środki finansowe na ten cel.

13. Forma wprowadzenia Programu:

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.