Jeśli chcesz uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej powinieneś:

Zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 nr 139 poz. 1328, ze zm.) podstawą do wydania przez PZON każdej legitymacji jest odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zmieniający je wyrok sądowy.

Zgodnie z powyższym brak jest podstaw do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz legitymacji dokumentującej niepełnosprawność na podstawie orzeczenia ZUS, KRUS bądź innej instytucji orzekającej.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje że z dniem 01 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.).Tym samym od dnia 01 sierpnia 2017r. zespoły orzekające zobowiązane są do stosowania powyższych przepisów w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji.

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 01 sierpnia 2017r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie wniosek wg nowego wzoru.

Pobierz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej: