Poradnictwo specjalistyczne w PCPR

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Poradnictwo to świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W ramach poradnictwa specjalistycznego porad i konsultacji udzielają prawnik i psycholog.

  • Poradnictwo psychologiczne – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty: tel. 89 743 33 66 lub e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl.
  • Poradnictwo prawne – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00 – 16:00

Poradnictwo udzielane jest w:

Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
w Mrągowie
,
ul. Warszawska 53,
tel. 89 743 33 60
.

Porad i konsultacji mieszkańcom powiatu udzielają także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w godzinach urzędowania:

a)      w zakresie zasad umieszczania w domach pomocy społecznej – tel.: 89 743 33 64,

b)      w zakresie dofinansowań ze środków PFRON:

 

  • – uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i zaopatrzenie ortopedyczne – tel.: 89 743 33 62,
  • – likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się tel. 89 743 33 63,
  • – w ramach programu „Aktywny samorząd”, „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – tel.: 89 743 33 62,

 

c)       w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – tel.: 89 743 33 66,

d)      w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz kart parkingowych – tel.: 89 743 33 67,

e)      w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w tym realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – tel.: 89 743 33 64,

f)       uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej – tel.: 89 743 33 62