Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie rozpoczęło nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowanego ze środków „Funduszu Solidarnościowego”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.

Program zapewni w pierwszej kolejności wsparcie 9 osobom niepełnosprawnym, w tym:

  • 3 osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 5 osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 1 dziecku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

  1. Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
  2. Klauzuli informacyjnej RODO do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
  3. Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023,
  4. Deklaracji wyboru Asystenta wraz z dokumentem potwierdzającym następujące kwalifikacje: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub dokumentem potwierdzającym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (w przypadku wskazania asystenta),
  5. Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Warszawskiej 53, 11-700 Mrągowo lub wysłać pocztą tradycyjną na w/w adres w terminie do 17.02.2023 r.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski: 3 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 dziecka do 16 roku życia.

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Złożenie wniosku o uczestnictwo w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” nie jest równoznaczne z przyjęciem do Programu.