Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje,
iż nie planuje przeprowadzać w 2023 roku zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2185) zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023R.