Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że również w roku 2023 kontynuujemy działalność Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 4. pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika,
 5. pomocy psychologicznej,
 6. pomocy psychiatrycznej,
 7. doradztwa pierwszego kontaktu,
 8. pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub części, w której nie jest refundowany,
 9. pokrywania kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania,
 10. pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
 11. pokrywania kosztów szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 12. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 13. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,
 14. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej,
 15. finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywania kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 16. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 17. pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
 18. finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,
 19. finansowania kosztów wyjazdu a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b)uprawnionego małoletniego wraz z osobą pod której pieczą pozostaje,
 20. finansowania robót budowlanych, w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych,
 21. finansowania zakupu urządzeń i wyposażenia,
 22. finansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych,

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

 1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101, tel 55 642-44-25- czynny codziennie poniedziałek w godzinach13.00-20.00 od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-13.00;
 2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Plac Piłsudskiego 5 tel. 881-471-401- czynny w środy w godzinach od 8.00- 13.00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 14.00;
 3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul. Chełmińskiej 1, tel. 691-180-142– czynny w środę w godzinach od 15.15 do 20.15 oraz w sobotę w godzinach od 9.00 do 14.00;
 4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. 608-787-504, 884-033-443- czynny we wtorek w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w czwartek w godzinach od 10.00 do 15.00;
 5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Wolności 64, tel 505-533-186 – czynny we wtorek w godzinach od 7.00 do 12.00 oraz w czwartek w godzinach od 7.00 do 12.00;
 6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3, tel. 602-625-496- czynny wtorek w godzinach od 8.00 do 13.00 oraz w czwartek w godzinach od 8.00-13.00.

Wszelkich informacji udzielamy również pod nr tel. (55) 642-44-25 codziennie w godzinach 9.00- 16.00 lub za pośrednictwem e-mail:  esas_1@wp.pl.

Wszystkie działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych finansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.