Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projekcie
pt
: ,,Wspieramy i Usamodzielniamy” nr: FEWM.09.09-IZ.00-0015/23 realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej.

ZAPRASZAMY

 1. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, osoby usamodzielniane, rodziny zastępcze będące klientami PCPR w Mrągowie,
 2. osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu mrągowskiego, będące klientami PCPR w Mrągowie oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 3. kadrę systemu pieczy zastępczej – PCPR w Mrągowie,

PREFERUJEMY:

 1. Osoby z niepełnosprawnościami (w tym osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi).

ZAPEWNIAMY

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę na zajęciach indywidualnych i grupowych;
 • indywidualne i grupowe zajęcia dopasowane do zdiagnozowanych predyspozycji i potrzeb danej osoby/rodziny
 • wyjazdy edukacyjne
 • kursy/szkolenia
 • warsztaty z budowania własnej ścieżki, itp.
 •  materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz ciepły posiłek na zajęciach grupowych.

Szczegółowy zakres wsparcia opisany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz we wzorze Umowy, a także u Pracowników PCPR.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

WARUNKI ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Dokumenty rekrutacyjne wymienione poniżej będą dostępne na stronie internetowej PCPR Mrągowo pod adresem: www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz w siedzibie PCPR (wydrukowane), ponadto pracownicy PCPR-u dotrą do potencjalnych uczestników, w ich miejscu zamieszkania, celem podpisania dokumentów rekrutacyjnych.
 2. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy wypełnić czytelnie, w języku polskim i złożyć osobiście w Biurze projektu (PCPR ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo) lub przesłać pocztą, lub przekazać pracownikowi PCPR-u w Mrągowie.
 3. Komplet dokumentów rekrutacyjnych powinien zawierać:
  1. Formularz rekrutacyjny składający się z Karty kwalifikacyjnej i Formularza zgłoszeniowego
   – załącznik nr 1 wraz załącznikami tj. zaświadczenia wydane przez uprawnione instytucje potwierdzające informacje zawarte w formularzu.

UWAGA: Zaświadczenia powinny być dostarczone nie później niż przed udzieleniem pierwszej formy wsparcia;

W przypadku chęci wzięcia udziału w projekcie ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz do kontaktu tel.: 89 741 63 66 i przez e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl.

Pliki do pobrania (Kliknij nazwę aby pobrać):