OA.2011.3.2022

Zapytanie cenowe
w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo
NIP 742-18-86-312
REGON 510907573
tel. 89 743 33 60
e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

2. Podstawa prawna :

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 polegającej na:

 1. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych z 1 pojemnika 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
 2. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów segregowanych tj. papier, plastik i metal z 2 pojemników po 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia, z pojemników należących do PCPR w Mrągowie,
 3. dzierżawie pojemnika 240 l.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi.
 2. Posiadanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem na prowadzenie działalności w zakresie, którego dotyczy zapytanie cenowe.

Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Odpowiedź na zapytanie cenowe należy złożyć wysyłając formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl lub w wersji papierowej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: Oferta na odbiór odpadów komunalnych
w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godziny 15:00.
Liczy się termin i godzina faktycznego złożenia do PCPR.

Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – waga 100% za jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l, jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l oraz dzierżawę pojemnika 240 l.

Ogłoszenie wyników postępowania:

3 dni robocze od dnia wyznaczonego do składania ofert Zamawiający zamieści informację o wynikach postepowania na swojej stronie internetowej: www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia:

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Warunki i forma płatności:

przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury po wykonanej i potwierdzonej usłudze.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

Zatwierdził:
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Anna Pliszka


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 3
10-522 Olsztyn

z ceną brutto: 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.11.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty:

1. KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 64,80 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc- 8,64 zł brutto;

suma: 159,84 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

2. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 59,40 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc – na czas obowiązywania umowy pojemniki udostępniane są nieodpłatnie;

suma: 145,80 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.