Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi.

Zamawiający:

Powiat/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo tel. 89 743 33 60, 697 347 555, e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy usługi polegającej na:

  1. przeprowadzeniu oględzin w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych, które złożyły wnioski o dofinansowanie barier architektonicznych i technicznych, celem oceny warunków mieszkaniowych tych osób oraz zasadności i możliwości przeprowadzenia wymienionych we wniosku prac;
  2. sprawdzenie i weryfikacja kosztorysów przedłożonych przez wnioskodawców albo ich wykonanie, celem zapewnienia poprawności proponowanych rozwiązań technicznych a także ustalenia, czy wartość kosztorysowa prac jest zgodna z obowiązującymi średnimi stawkami cenowy

Termin realizacji zamówienia:
Czerwiec-grudzień 2021 (dokładne terminy realizacji poszczególnych zadań będą z Wykonawcą uzgadniane na bieżąco, po zawarciu umowy)
Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsca zamieszkania wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych, z terenu powiatu mrągowskiego.