Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2021 – 2024″ przyjęty uchwałą Nr LXXVII/365/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22.09.2023 r.

Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, poz. 1163) tj.:

 1. posiadają wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, lub
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra na kierunku:
  1. psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, lub
  2. innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
 3. są terapeutami lub psychoterapeutami,
 4. posiadają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
 5. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy domowej według załączonego formularza (zał. nr 2).

Oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przewiduje się objąć:

grupę 5 uczestników.

Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:

 1. prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:
  1. początkowych konsultacji indywidualnych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i końcowych konsultacji indywidualnych (po 1 godzinie zegarowej z każdym uczestnikiem),
  2. zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze 60 godzin (zegarowych),
 2. prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
 3. sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 4. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 5. wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 6. zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:

 1. nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 2. zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

Termin realizacji Programu:

W okresie od dnia 16.10. 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji Programu:

Mrągowo – pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:

 1. oferta (na załączonym formularzu – zał. nr 1),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,
 3. opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej (zał. nr 2)
 4. program zajęć z uwzględnieniem ilości godzin indywidualnych i grupowych, zakres tematyczny i wstępny harmonogram programu.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 10.10.2023 r.
do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 2023”

Kryteria wyboru oferty:

 1. kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 60 punktów
 2. stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – 40 punktów

„K” kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową, przekraczających 50 godzin, udokumentowane zaświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę, przyznana jest liczba punktów,
oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„K”- oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 60 punktów.

obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

„D”- kryterium stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

każdej ofercie, odpowiednio do ilości lat pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, przekraczających 3 lata stażu pracy, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,
oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„D”- oferta z badanym stażem pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej/ oferta z największą liczbą lat 40 punktów

obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

P = K+D

Dodatkowe informacje:

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie uzgodniony termin podpisania umowy oraz na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 63

Zatwierdził:
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Anna Pliszka


OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 03 października 2023 r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Wojciech Kuc, ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.