Zasady dofinansowania

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2023 r.

Zarządzenie nr 1/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2023 r.

Na podstawie § 5 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  przyjętego uchwałą Nr 54/502/2016 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2016 r., w związku z art. 35A ust 1 pkt 7 lit „b”, „d”, „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 3100 ze zm.), § 2  pkt 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 926 ze zm.).

§ 1

Ustala się zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w 2022 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zasady dofinansowania ze środków PFRON likwidacji barier