Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi koordynatora wdrażającego do projektu konkursowego Nr EEWM.09.09-IŻ.00-0015/23 pn.:”Wspieramy i Usamodzielniamy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej.

Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi koordynatora wdrażającego do projektu konkursowego Nr EEWM.09.09-IŻ.00-0015/23 pn.:”Wspieramy i Usamodzielniamy” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej,

Cel szczegółowy I: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci w wymiarze do 60h/miesięcznie w okresie od maja 2024 do grudnia 2027 (44 m-c) , w szczególności poprzez :
1. Opracowanie i sporządzanie dokumentów kluczowych (regulaminy, formularze, wzory dokumentacji wsparcia ),
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji.
3. Kontrola zgodności działań zgodnie z umową finansową projektu, wnioskiem aplikacyjnym, harmonogramem oraz wytycznymi dotyczącymi kwalifikanci wydatków na lata 2021-2027.
4. Kontrola przebiegu działań, analiza dokumentacji projektu oraz jej aktualizacja w przypadku zmian wymagających jej aneksowania.
5. Współpraca z księgowym w kwestiach finansowych, w tym wsparcie w opisywaniu faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w projekcie oraz kontrola dokumentów finansowo -księgowych pod względem prawidłowości kwalifikowalności wydatków i obowiązującymi wytycznymi.
6. Wsparcie merytoryczne w prowadzeniu postępowań opartych na zasadach konkurencyjności oraz zgodnych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapytań ofertowych.
7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz
naprawczych.
8. Opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma i wezwania Instytucji Zarządzającej.
9. Sporządzanie wniosku o płatność, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o płatność i przekazanie ich zamawiającemu w terminie 7 dni przed planowanym złożeniem wniosku.
10. Opracowanie i składanie rozliczeń okresowych.
11. Zarządzanie nad harmonogramem płatności.
12. Prowadzenie CST2021.
13. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do zamknięcia projektu.
14. Komunikacja z wykonawcami projektu, a także ustalanie z nimi wszelkich celów projektu, konkretnych zadań oraz innych aspektów.
15. Wykonywanie innych czynności wynikających z umowy na finansowanie projektu.
16. Przestrzeganie poufności informacji zebranych w toku realizacji projektu, w tym ochrona danych osobowych.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wyksztalcenie wyższe ,
2. 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów FES,
3. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów skierowanych do rodzin.
5. Bardzo dobra znajomość wytycznych i dokumentów określających zasady realizacji
projektów.
6. Wysoka komunikatywność, kultura osobista i zaangażowanie.
7. Doskonała organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.
8. Bardzo dobra znajomość komputera, w tym programów MS EXCEL, MS Word.
9. Brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym:
a) zamawiający wykluczy z prowadzonej procedury wykonawców, z którymi będzie powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami wykonywującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
– pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku ww. powiązań, w przypadku braku oświadczenia wykonawca zostanie wykluczony z udziału w prowadzonej procedurze.
10. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o informację zawarte w wypełnionym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełnionym oświadczeniu o braku powiązania z zamawiającym- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
11. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) zostanie złożona w innej formie niż pisemna.

Miejsce składania ofert:

  1. Osobiście w siedzibie PCPR Mrągowo: ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo w Sekretariacie w terminie do dnia 28 maja 2024 r. do godz.: 11:00, w zamkniętej
    kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe Nr PZ.242.8002.01.2024 dotyczące wyboru koordynatora wdrażającego projektu.
  2. Drogą elektroniczną: na adres email: pcpr@powiat.mragowo.pl z załączonym skanem oferty w terminie do dnia 28 maja 2024 4. r. do godz.: 11:00jednolitym pliku w formacie PDF z podaniem w temacie maila numeru zapytania: Zapytanie ofertowe Nr PZ.242.8002.01.2024.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Zapytanie ofertowe (Pobierz)
  2. Załącznik nr. 1 formularz ofertowy (Pobierz)
  3. Załącznik nr.2 oświadczenie o braku powiązania z zamawiającym (Pobierz)